Υλοποίηση Βιωματικού Εργαστηριού

Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών, προτείνει την αναζήτηση νοήματος, επιδιώκοντας τη διανοητική και συγκινησιακή κινητοποίηση, στοχεύοντας στην απαρτίωση της διανοητικής και συγκινησιακής διαδικασίας.

Βιωματικό πρόγραμμα 1: Βιωματική προσέγγιση στην διαχείριση άγχους

Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις τεχνικές διαχείρισης που αφορούν στο δυσλειτουργικό άγχος, σύμφωνες με το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, όπως αυτό αναπτύχθηκε από τον Beck (1967). Στις τεχνικές αυτές συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες (π.χ. τεχνικές χαλάρωσης, απόσπασης προσοχής, ενσυνειδητότητας) και μακροπρόθεσμες στρατηγικές αντιμετώπισης (π.χ. ακριβής καθορισμός του προβλήματος, ιεράρχηση στόχων, σταδιακή αντιμετώπιση, εντοπισμός, αξιολόγηση και επαναξιολόγηση ερμηνειών, διαχείρισης χρόνου, υγιεινή ύπνου). Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόσουν τις τεχνικές που τους ταιριάζουν για να διαχειριστούν το στρες όταν αυτό τους δυσκολεύει.